Cursos

Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Consultar precio ¡LO QUIERO!
Información del centro:

Realización: Online

Coste: Consultar precio

Resumen objetivo de conocimientos Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978


-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya


-Els drets i deures fonamentals


-L'organització territorial de l'Estat


Titulación

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona


Nivel de estudios requerido Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona
Estudios Primarios
Requisitos Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de laUnió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin acàrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d'altres estats quan així estigui previsten els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.- Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.-Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria,batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l'estranger hauran d'estar acompanyats del'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d'acordamb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies deles places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.
Graduado Escolar, ESO o similar


-Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978
-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
-Els drets i deures fonamentals
-L'organització territorial de l'Estat
-Els principis d'organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret
-Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
-Les fonts del dret públic: la llei i el reglament
-L'Autonomia Universitària
-Els principis generals de la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats catalana
-L'estatut de la Universitat de Barcelona
-Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona
-El procediment administratiu
-L'acte administratiu
-El control de l'activitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional
-Anàlisi i disseny de documents administratius: sol-licituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions
-Els drets i deures dels ciutadans davant de l'Administració Pública
-El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics
-Els principis generals dels contractes de les administracions públiques
-El contracte de treball en les administracions públiques
-La prevenció dels riscos laborals en les administracions públiques