Cursos

Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Consultar precio ¡LO QUIERO!
Información del centro:

Realización: Online

Coste: Consultar precio

Anotaciones de curso
Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online.
Titulación Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Resumen objetivo de conocimientos Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978

-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

-Els drets i deures fonamentals

-L'organització territorial de l'Estat

Nivel de estudios requerido Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona
Estudios Primarios
Requisitos Curso online Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona

-Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de laUnió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ésser admesos els seus descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits pel la UE i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin acàrrec dels seus progenitors, i els familiars de nacionals d'altres estats quan així estigui previsten els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.- Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.-Posseir el títol acadèmic de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria,batxillerat elemental, formació professional de primer grau, tècnic auxiliar (LOGSE), o un d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.Els requisits acadèmics de titulació obtinguts a l'estranger hauran d'estar acompanyats del'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit en aquests estats d'acordamb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i consolidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1988).-Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies deles places convocades. Pel que fa a les persones disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març.
Graduado Escolar, ESO o similar

-Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978
-Estructura i contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
-Els drets i deures fonamentals
-L'organització territorial de l'Estat
-Els principis d'organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret
-Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
-Les fonts del dret públic: la llei i el reglament
-L'Autonomia Universitària
-Els principis generals de la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats catalana
-L'estatut de la Universitat de Barcelona
-Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona
-El procediment administratiu
-L'acte administratiu
-El control de l'activitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional
-Anàlisi i disseny de documents administratius: sol-licituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions
-Els drets i deures dels ciutadans davant de l'Administració Pública
-El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics
-Els principis generals dels contractes de les administracions públiques
-El contracte de treball en les administracions públiques
-La prevenció dels riscos laborals en les administracions públiques
contacto
¿Necesitas Mas Información?